‘De kerk, in het midden gelaten’

Midden in Week 20 – 2022

enkele opmerkzame Aandachtspunten rond(om) de kerk.

Zelf gehoord, of van horen zeggen.

‘De kerk, in het midden gelaten’ .  Dat is de titel, van deze wekelijkse rubriek.

Maar ook -in de meeste letterlijke zin- de inhoud van een onderzoeksrapport door de Gemeente Peel en Maas, dat afgelopen vrijdag 13 mei is gepresenteerd. En waarover, de media hebben gepubliceerd.

 

Hierbij, de hoofdlijn:

  • Ruim een jaar geleden ontving de gemeente Peel en Maas op aanvraag, van de Rijksoverheid een subsidie. Voor het uitvoeren van een onderzoek, naar de toekomst van de kerkgebouwen en gebedshuizen in deze gemeente.

68% van alle Nederlandse Gemeenten, heeft bij de Overheid deze beschikbare rijkssubsidie aangevraagd. 80% [25 gemeenten] van alle Limburgse gemeenten hebben dit gedaan. In onze omgeving, ook: Horst aan de Maas, en Leudal.

20% [6 gemeenten] niet.

  • Het initiatief daartoe kwam van: de ‘Adviescommissie Kunst en Cultuur’. Die bezorgd was, over een mogelijke teloorgang van een erg belangrijke categorie cultureel erfgoed. Belangrijk voor: de geschiedenis. En belangrijk voor: de visuele identiteit van de dorpen.
  • Omdat de meeste kerkgebouwen een prominente plek innemen in de dorpskernen, en vele aan het gebouw zelf een grote waarde hechten, is sloop meestal geen optie. Bovendien, zijn 4 van de 11 kerkgebouwen in Peel en Maas aangeduid als: een Rijksmonument. Drie, in de parochiefederatie Sint Vincentius: Helden, Panningen en Meijel. En Kessel, binnen de parochiefederatie Maasdorpen MKBE.
  • Voor de praktische instandhouding van de kerkgebouwen, is: een goede bestemming, van levensbelang. Er zal moeten worden gezocht naar: een mede-bestemming, neven-bestemming of her-bestemming. Liefst, op een duurzame manier.
  • Na goedkeuring van de subsidieaanvraag, werd een gemeentelijke Werkgroep van 5 personen in het leven geroepen. Als betaalde werkkracht: Guus Hovens M.A. Daarnaast op vrijwillige basis: Dr. Jos Pouls. En Jan Wijnhoven. Als werkgroep leden, boden Jan Berden en Frits Berben daarbij ondersteuning.
  • Zij besloten hun onderzoek: gestructureerd, wetenschappelijk en binnen 1 jaar tijd uit te voeren. In een plenaire startbijeenkomst voor de bestuurders van kerkgebouwen en gebedshuizen (dwz. moskees, de zaal van de Jehova) en van de kapel van de Lazaristen in Panningen, werd het ‘plan van aanpak’ toegelicht. Daarna, is een centrale vragenlijst opgesteld die door lokale “kartrekkers” werd ingevuld. Waarna leden van de werkgroep overal ter plekke op bezoek gingen, om alle relevante onderwerpen ter tafel te besproken. Om de gebouwen grondig te bekijken, en te fotograferen.
  • De gesprekken waren steeds: open, en reëel. Ook de situatie, van de kerkhoven werd geïnventariseerd.
  • Vervolgens, werden alle gegevens uitgewerkt in zogenoemde: ‘Kerk-paspoorten’.
  • Tenslotte, het moeilijkste onderdeel van de opdracht aan de gemeentelijke werkgroep: het formuleren van bruikbare adviezen, voor de toekomst.

De werkgroep gaat niet zelf, over de toekomst van specifieke kerkgebouwen. Het rapport geeft een zicht op: de stand van zaken. Ten aanzien van: hun huidig functioneren, hun erfgoedwaarde. En over mogelijk levende gedachten, over de toekomst van de gebouwen. Dit zijn de 3 pijlers, van het onderzoek. En van het vrijdag uitgebrachte verslag.

  • Goede overwegingen en keuzes die in de nabije, dichtbije toekomst, gemaakt moeten worden. Waarin zowel de sociaal-religieuze opvattingen van de oorspronkelijke oprichters doorklinken, als dat ook recht wordt gedaan aan de grote (erfgoed)gebruikswaarde van deze gebouwen, voor iedereen.

loader