Restauratie kerk Meijel

op mei 25, 18 in Algemene berichten met 1 Reactie

Heeft u vragen over de restauratie van de kerk in Meijel; over uw bijdrage, de verdeling van kosten, de reparatie van de verlichting enz.?
In deze ‘vraag en antwoord’ vindt u alle informatie.

Vraag:
Wanneer wordt de bijdrage van de bankrekening afgeschreven ?
Antwoord:
Eind Mei.

Vraag:
Wat gebeurt er met de storting als het beoogde bedrag niet wordt gehaald?
Antwoord:
De restauratie moet sowieso plaatsvinden. Aan het kerkbestuur/dorpsoverleg om daar
gericht op in te spelen. Alle bijdragen blijven welkom.

Vraag:
Of wordt de afschrijving pas gedaan als het te verwachten totaalbedrag bekend is door
inschrijving ?
Antwoord:
Neen zie hierboven.

Vraag:
Is er een minimum bedrag dat mensen moeten betalen?
Antwoord:
Nee, élke bijdrage is van harte welkom

Vraag:
Als de kerk voor eventuele andere zaken kan worden aangemerkt, dan kan nu ook
overwogen worden om bij telecom providers te informeren om eventueel masten in de
toren aan te brengen die een aanzienlijk bedrag per jaar opleveren per provider.
Antwoord:
Het kerkbestuur is het eens met uw visie. Zodra er een nieuwe bisschop is benoemd
willen wij dit zeker aankaarten.
Bestemming onroerend goed moet namelijk met het bisdom afgestemd worden. In het
verleden zijn er namelijk soms fouten gemaakt die niet te herstellen waren.

Vraag:
In het weekbericht staat oa vermeld dat een deel van de totale kosten wordt ingezet voor
de renovatie van de toren en het toegankelijk maken daarvan. Dit roept de vragen op in
hoeverre een donateur straks ook nog entree moet gaan betalen danwel bijvoorbeeld een
gratis toegang per jaar kan krijgen of iets dergelijks
Antwoord:
Met de donateurs brengen we samen een bezoek aan de toren. We zullen hiervoor de
toren een aantal dagen openstellen.

Vraag:
Een ondernemer met een BV wil vanuit de BV een bijdrage doen en vraagt zich af of dit
ook aftrekbaar is.
Antwoord:
Dat is zo en dan hoef je niet periodiek te betalen.

Vraag:
Moet er een minimum bedrag per jaar gedaan worden om die fiscaal aftrekbaar te laten
zijn.
Antwoord:
Nee. Wel moet de termijn van betaling minimaal 5 jaar zijn voor de belastingaftrek.

Vraag:
In hoeverre kan er iets worden gezegd dat met geld van de gemeenschap nu het pand
gerenoveerd wordt maar dat niet over een paar jaar het pand in handen komt van een
commerciële partij met andere doeleinden (vergelijk: Beringe)
Antwoord:
Subsidiënten hebben bepaald dat er geen overdracht mag plaatsvinden binnen nu en 10
jaar. De intentie is om het gebruik van het gebouw breder te bewerkstelligen.

Vraag:
Een bijdrage van € 350,- is een behoorlijk bedrag.
Antwoord:
Als je het uittelt en je smeert het uit over 5 jaar, gaat het over ongeveer € 0,67 per
week.

Vraag:
Ik heb meermaals gehoord dat men denkt dat met deze bijdrage ook de verlichting van
de kerk wordt gefinancierd. Klopt dat?
Antwoord:
Neen de verlichting wordt betaald door verzekering.

Vraag:
Bestaat de kans dat als het benodigde bedrag niet helemaal wordt gehaald, dat dan de
kosten worden verminderd door de renovatie van de toren uit het plan te halen?
Antwoord:
Neen het gehele plan is een samenvattend geheel.

Vraag:
Parochie praat over een totaal van € 1.000.000 en Hallo over € 985.000
Antwoord:
Het artikel in Hallo Peel en Maas gemaakt is n.a.v. een interview. Je spreekt dan vaak
over afgeronde bedragen etc. waardoor er inderdaad wat andere bedragen ontstaan.

Vraag:
In het verleden is gezegd dat de Parochie 15% zou moeten bijdragen. Dat is € 150.000
maximaal
Antwoord:
Het totale bedrag van de restauratie met het beklimbaar maken van de toren is
€ 985000,00.
Dit bedrag wordt als volgt bij elkaar gebracht :
Provincie € 492.500,00
Gemeente Peel en Maas € 147.610,00
Bisdom € 175.267,00
Gemeenschap € 169.623,00
Totaal € 985.000,00

Vraag:
Het Rekenvoorbeeld klopt niet. Voor een AOW-er met laagste tarief is de teruggave
slechts € 16,-?
Antwoord:
Het te behalen belastingvoordeel is inderdaad afhankelijk van je eigen persoonlijke
omstandigheden en staat of valt met de schaal waarin je valt. Het voorbeeld is ook echt
maar een voorbeeld.

Vraag:
Op de ANBI lijst van de Belastingdienst staat St.Nicolaas vermeld onder Helden en niet
Panningen zoals in de folder staat?
Antwoord:
De Sint Nicolaas kerk valt onder het Vincentius Cluster welk het adres heeft van de
Pastoor in Helden. Wij hebben het adres in Panningen genoemd omdat daar het kantoor
van het Cluster is gevestigd waar ook de administratie verwerkt wordt.

Vraag:
Volgende de Belastingdienst zijn Kerken en Kerkinstellingen géén Culturele ANBI. Op
betreffende lijst staat St.Nicolaas ook niet als zodanig vermeld?
Antwoord:
De Sint Nicolaas kerk is geen definitieve culturele ANBI. Hierover lopen gesprekken met
de belasting. Wij hebben dit op de folder wat té snel opgenomen. Dit is een omissie
onzerzijds. Wij hopen wel dat dit op termijn goed komt.

Vraag:
De belastingtarieven wijzigen jaarlijks en gaan waarschijnlijk komende jaren omlaag
(vanwege verhoging btw). Dat betekent dan minder teruggaaf!
Antwoord:
Zoals aangegeven is het belastingvoordeel afhankelijk van de schaal waarin men zich
bevindt. Wijzigen deze schalen dan zal ook het belasting voordeel wijzigen.

Vraag:
Is er ook een duidelijker en meer gedetailleerd kosten-baten overzicht beschikbaar of in
te zien?
Antwoord:
Een gedetailleerd kosten / baten overzicht (meer dan hierboven genoemd) is niet
beschikbaar om in te zien. Wij gaan ervan uit dat op grond van de gegevens die wij
noemen, de mensen het vertrouwen hebben dat dit ook de echte kosten en opbrengsten
zijn.

Vraag:
Wat is het deel voor de kosten van trappen en verzwaring toren tbv van toerisme?
Antwoord:
De kosten voor het beklimbaar maken van de toren zijn berekend op € 107.734,00.

Vraag:
Waarom wordt er geen bijdrage van bedrijven gevraagd die straks baat hebben bij de
toeristische attractie?
Antwoord:
Natuurlijk zullen wij gesprekken voeren met bedrijven die uiteindelijk een voordeel
zouden kunnen hebben van het beklimmen van de toren. Dit doen wij separaat en staat
apart van deze actie. Zo vinden er ook nog wel meer gesprekken met bedrijven en
instellingen plaats voor het verkrijgen van extra gelden.

Vraag:
Worden er straks inkomsten gegenereerd als de toren voor toeristen beklimbaar is?
Antwoord:
Wij hopen in de toekomst inderdaad extra inkomsten te genereren uit de verbreding van
het gebruik van de kerk. Het beklimmen van de toren is hier uiteraard een onderdeel
van.

Vraag:
Hoe wordt er verantwoording afgelegd?
Antwoord:
Wij zijn verplicht om aan het einde van de werkzaamheden een financieel overzicht te
verstrekken aan de subsidiegevers wat de uiteindelijke kosten en baten zijn geweest. Dit
moet getoetst worden door een onafhankelijk accountant. En wij zullen onze Meijelse
burgers hiervan ook op de hoogte stellen. Zoals wij ze ook op de hoogte zullen blijven
houden van de hoogte van het totale bedrag dat uit de gemeenschap zal worden
verkregen.

Vraag:
Wat gebeurt er met een mogelijk overschot?
Antwoord:
Mochten wij meer geld bij elkaar krijgen dan vereist is dan zullen wij dit geld besteden
aan het renoveren van de ramen die nu niet onder de restauratie vallen. Het geld blijft in
Meijel en wordt echt gebruikt om de kerk het nodige extra onderhoud te geven wat nog
nodig is. De ramen zullen in toekomst allemaal aan de beurt komen. In principe worden
nu alleen de 2 ramen aan de voorzijde van de toren meegenomen. Vandaar dat er voor
de rest ook geld nodig zal blijven.

Vraag:
Is de uitleg over het invullen van de aangifte nu al (dus vooraf) beschikbaar?
Antwoord:
Als mensen vragen hebben over het invullen van het formulier dan wel straks de aangifte
dan zullen wij deze ondersteunen en adviseren.

Vraag:
Hoe wordt de privacy/vertrouwelijkheid gegarandeerd?
Antwoord:
Om de vertrouwelijkheid te benadrukken hebben wij de folder al in een enveloppe
gedaan zodat het retourformulier in deze enveloppe gedaan kan worden en afgesloten
kan worden. Verder kan men het formulier ook zelf in de kerk afgeven in de daarvoor
staande offerblokken indien men het niet wil afgeven aan de ophalers. Verder worden de
formulieren door iemand op het kantoor verder verwerkt. Deze heeft aan het bestuur een
VOG verklaring moeten afgeven en weet dat alles vertrouwelijk behandelt moet worden.
Dit geldt ook voor de paar bestuursleden die de formulieren nog zien. De kerk is goed op
de hoogte van zaken vertrouwelijk behandelen en handelt hier zeker naar.

Vraag:
Wie heeft inzicht in de lijst van schenkers?
Antwoord:
Inzicht in de lijst van schenkers heeft enkel een administratief medewerker en enkele
bestuursleden.
Heeft u, na deze uiteenzetting, nog vragen?
Aarzel dan niet om ons even een mailtje te sturen: restauratie@meijel.nl

Pin It

Related Posts

One Response to Restauratie kerk Meijel

  1. w. cammaert schreef:

    wanneer wordt de enveloppe opgehaald?

« »

Scroll to top